ایماگو تراپی

کارگاه ایماگوتراپی (زوج درمانی)

درمان تصویر سازی – ارتباطی (IRT) در ۱۹۷۰ به عرصه زوج درمانی راه یافت .طولانی بودن روانکاوی های سنتی به لحاظ زمانی و هزینه زیاد درمان از مهمترین عواملی بودند که روان درمانی را از شکل پویشی دراز مدت به حوزه های شناخت بنیاد و گرایش به سرعت سوق دادند .

ادامه مطلب »