کارگاه های آموزشی

کارگاه تخصصی ACT

ACT رویکردی به مداخلات روانشناختی است که نه بر اساس فنون مشخص بلکه بر اساس فرایندهای نظری معینی تعریف می شود. بر اساس مفاهیم نظری ACT یک مداخله روانشناختی بر اساس روانشناسی رفتاری مدرن است که نظریه چهارچوب ارتباطی را شامل می شود، در آن از فرایندهای توجه آگاهی و پذیرش و نیز تعهد و تغییر رفتار استفاده می شود تا انعطاف پذیری روانشناختی حاصل شود. 

ادامه مطلب »

کارگاه ایماگوتراپی (زوج درمانی)

درمان تصویر سازی – ارتباطی (IRT) در ۱۹۷۰ به عرصه زوج درمانی راه یافت .طولانی بودن روانکاوی های سنتی به لحاظ زمانی و هزینه زیاد درمان از مهمترین عواملی بودند که روان درمانی را از شکل پویشی دراز مدت به حوزه های شناخت بنیاد و گرایش به سرعت سوق دادند .

ادامه مطلب »