قیمت: 10,000 تومان

بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی با شکست عاطفی دانشجویان
لطفی، نرگس؛ سعادتی، شامیر ابوطالب ) 1395
(. بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و سبکهای دلبستگی
با شکست عاطفی دانشجویان.
پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، 6 ( 1 ،) 112 - 98

توضیحات


توضیحاتی برای این محصول درج نشده است